Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

WU DE HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET

 

ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

 

A WU DE HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET (székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 1/B, nyilvántartási szám: 06-02-0003239, adószám: 18844018-1-06), mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) az alábbiak szerint állapítja meg adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát (a továbbiakban: adatkezelési szabályzat).

 

Az adatkezelő kung-fu és chi-kung gyakorlatok oktatását végzi különböző korosztályok részére (óvodás korú gyermektől az idős emberekig). Az adatkezelő tevékenységének eredményes ellátása érdekében adatkezelést végez az alábbi természetes személyi kör (a továbbiakban: érintettek) részére:

 

 1. a) adatkezelő mint egyesület természetes személy tagjai (a továbbiakban: tagok)
 2. b) adatkezelő mint egyesület megbízásában álló – egyesületi tagnak nem minősülő - sportedzők (a továbbiakban: sportedzők)
 3. c) egyesületi tagnak nem minősülő sportolók (a továbbiakban: sportolók)
 4. d) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján az adatkezelő mint fogadó szervezet által foglalkoztatott önkéntesek (a továbbiakban: önkéntesek)

 

Az adatkezelő az érintettekre vonatkozó személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli és az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének körülményeiről, feltételeiről valamint az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

A jelen szabályzatban hivatkozott fogalmak meghatározását a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rögzíti.    

 

 1. Adatkezelési szabályzat hatálya

 

 1. Adatkezelési szabályzat időbeli hatálya: jelen adatkezelési szabályzat az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, 2018.05.25. napján lép hatályba és az adatkezelő új adatkezelési szabályzatának megalkotásáig hatályos.

 

Az adatkezelő fenntartja jogát az adatkezelési szabályzat módosítására avagy új adatkezelési szabályzat megalkotására az érintettek előzetes értesítése mellett. 

 

 1. Adatkezelési szabályzat alanyi (személyi) hatálya: a GDPR 4. cikk 1. pontjában hivatkozott érintettekre azaz „azonosított vagy azonosítható természetes személyre” terjed ki, akiknek a személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések érintik.

 

 1. Tárgyi hatály: az adatkezelő valamennyi adatkezelésére és szervezeti egységére kiterjed. Az adatkezelő által a kung-fu és chi-kung gyakorlatok oktatása az adatvédelmi szabályzat megalkotásának időpontjában az alábbi helyszínen történik: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8). Az adatkezelő ezen felül eltérő helyszíneken rendkívüli edzéseket és nyári táborokat szervez.    

 

 1. Adatkezelő megnevezése, adatai, elérhetőségei

 

 1. Adatkezelő megnevezése: WU DE HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET

 

 1. Adatkezelő székhelye (egyben tevékenységi központ): 6723 Szeged, Szakolcai utca 1/B

 

 1. Adatkezelő törvényes képviselője: Kovács Eszter elnök

 

 1. Adatkezelő nyilvántartási száma: 06-02-0003239

 

 1. Adatkezelő (és a törvényes képviselője) telefonos elérhetősége:

(+36) 20/331-5409

 

Adatkezelő központi honlapja, amelyen a jelen szabályzat elérhető: http://wude.hu/

 

 1. Adatkezelő e-mail címe: nincs

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő: nincs

 

 1. Adatkezelő munkavállalóinak létszáma: nincs

 

Az érintett a jelen fejezet szerinti elérhetőségeken gyakorolhatja a VIII. fejezet szerinti érintetti jogait.

 

III. Adatkezelés céljaI

 

Az adatkezelés céljai:

 

 1. Valamennyi érintett esetében: az érintett személyazonosságának megállapítása, az érintettel történő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítésének biztosítása

 

2.) Meghatározott érintettek esetében az adatkezelés célja:

 

 

Érintett típusa

Adatkezelés célja

tagok

adatkezelő szabályos működésének fenntartása, szerveinek összehívása, tagsági jogok gyakorlásának ellenőrzése, tagsági kötelezettségek teljesítése

sportedzők

megbízási díjak elszámolása, követelések érvényesítése

sportolók

követelések érvényesítése

önkéntesek

2005. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott jogosultságok és kötelezettségek teljesítése (különös tekintettel a 14.§ (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésére)

 

 

Az adatkezelő nem használja fel a megjelölt céloktól eltérő célra az érintett személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Érintett típusa

Adatkezelés jogalapja

tagok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); c) és f) pontjai

sportedzők

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); b), c) és f) pontjai

sportolók

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); b), c) f) pontjai

önkéntesek

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a); b), c) és f) pontjai

 

Az előző bekezdésben meghatározott táblázatban hivatkozott jogszabályi rendelkezések kifejtése:

 

 1. a) pont: érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés

 

Az érintett hozzájárulásának előzetesnek, megfelelő tájékoztatáson alapulónak, önkéntesnek, konkrétnak és egyértelműnek kell lennie.  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 16 éven aluli személyek kizárólag a sportolók esetében merülhetnek fel, akik esetében a hozzájárulást a törvényes képviselőinek kell megadnia.

 

 

 

 

 1. b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

 

Érintett típusa

Szerződés megnevezése amelyben az érintett az egyik fél

sportedzők

megbízási szerződés

sportolók

sportszerződés (2004. évi I. törvény 5.§)

önkéntesek

önkéntes szerződés (2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § (1))

 

 1. c) pont: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges:

 

Érintett típusa

Adatkezelőre vonatkozóan jogi kötelezettséget tartalmazó jogszabályok

tagok

Ptk.-ban és 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott adatkezelői kötelezettségek teljesítése (tagfelvétel, tagnyilvántartás vezetése, közgyűlési meghívók kézbesítése stb.)

sportolók

12/1991. (V. 18.) NM rendelet

sportedzők

számvitellel, adózással kapcsolatos jogszabályok

önkéntesek

2005. évi LXXXVIII. törvény

 

 1. f) pont: az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés

 

Az adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelése során jogos érdekének tekinti az érintettel szembeni igények (tagdíj, díj, kártérítési igény stb. ) érvényesítését.

 

Az érintett a VIII. fejezet szerinti jogait gyakorolhatja az adatkezelő jogos érdekeken alapuló adatkezelésével szemben.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

1.) Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 

Érintett típusa

Kezelt adatok köre

tagok

név

lakóhely

születési hely

születési idő

anyja neve

sportedzők

egyéni vállalkozó neve

egyéni vállalkozó adószáma

egyéni vállalkozó székhelye

egyéni vállalkozó bankszámlaszáma

képfelvétel

(ön)életrajz

sportolók (kiskorú sportoló esetén a törvényes képviselő is)

név

állampolgárság

születési hely

születési idő

lakóhely

telefonszám

sportolókról kép- és/vagy videofelvétel

önkéntesek

név

lakóhely

születési hely

születési idő

telefonszám

anyja neve

TAJ SZÁM

adóazonosító jel

 

A fenti táblázatban hivatkozott telefonszám,  kép- és/vagy videofelvétel, (ön)életrajz megadása kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezelésnek nincs további jogalapja.  A többi adat esetében a IV. pont szerinti egyéb jogalapok is fennállnak és ezen adatok megadása az adott jogviszony létesítésének előfeltétele.

 

2.) Amennyiben a sportolók részére nyújtott kung-fu és chi-kung gyakorlatok oktatása nyári tábor keretében történik, adatkezelő a sportolók esetében a 12/1991. (V. 18.) NM
rendelet 2. mellékletében meghatározott adatokat is kezeli:

 

„1. A gyermek neve

 1. A gyermek születési dátuma
 2. A gyermek lakcíme
 3. A gyermek anyjának neve
 4. Nyilatkozat arról, hogy

5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:

5.1.1. Láz

5.1.2. Torokfájás

5.1.3. Hányás

5.1.4. Hasmenés

5.1.5. Bőrkiütés

5.1.6. Sárgaság

5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés

5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás

5.2. a gyermek tetű- és rühmentes

 1. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége”

 

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A jogi kötelezettség teljesítésén, a jogos érdekek érvényesítésén és a szerződések teljesítésén alapuló adatkezelésre az érintett (tagsági, megbízási, sportolói, önkéntesi) jogviszonyának fennállásáig (a jogszabályban rögzített irat-adatmegőrzési kötelezettség kivételével), az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig - az érintett írásbeli törlési kérelmének (VIII. fejezet 5. pont) előterjesztéséig - kerül sor az adatkezelő részéről.

 

Amennyiben az adott sportoló nem vesz részt a foglalkozásokon, nem jelenti a jogviszony megszűnését, hiszen bármikor lehetősége van a foglalkozások folytatására. Adatkezelő a jogviszony megszűnésének az erre vonatkozó írásbeli, kifejezett, dokumentált bejelentést tekinti.

 

VII. vegyes rendelkezések

 

 1. a) Az adatkezelő a V/1 pontban meghatározott adatokat (telefonszám, kép- és/vagy videofelvétel, (ön)életrajz kivételével) jogos követeléseinek érvényesítése valamint a jogi szakértelmet igénylő feladatok – okiratszerkesztés - ellátása céljából és a szükséges mértékben az adatkezelővel erre megbízási jogviszonyt létesítő ügyvédi iroda (ügyvéd) részére továbbíthatja.

 

 1. b) Az adatkezelő az V/1. pontban meghatározott adatokat (telefonszám, kép- és/vagy videofelvétel, (ön)életrajz és a sportolók adatainak kivételével) az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozás részére továbbítja, amely adatfeldolgozónak minősül: Jelenlegi adatfeldolgozó:

 

Név:

Barna Péter e.v.

Székhely:

6725 Szeged Tisza Lajos utca 76.

Telefon:

62/432-695

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

 1. c) Adatkezelő weboldalával (II/5) összefüggésben adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az érintett böngésző programjába beépülő adatfájlokat (cookie) alkalmazhat, amely adatfájlok a Google Analytics szolgáltatások igénybevétele, web analitikai elemzések céljából továbbításra kerülhetnek a Google LLC részére.

 

A web analitikai célból kezelt adatok forrását az érintett hozzájárulása alapján az érintett böngésző programjába beépülő adatfájlok (cookie) képezik. A cookie-k használatához történő hozzájárulás önkéntes a felhasználó részéről, a hozzájárulás megtagadása nem jár semminemű hátrányos következménnyel a felhasználóra nézve.

 

 1. d) A hivatkozott a)-c) pont szerinti adattovábbításokon túlmenően az adatkezelő nem közli harmadik személyek részére az érintettek személyes adatait, azokat kizárólag olyan közhatalmi szervek részére adja át, amelyek jogszabály alapján jogosultak azt az adatkezelőtől igényelni. Adatkezelő közös adatkezelést nem folytat.

 

 1. e) Adatkezelő weboldalán (II/5) a személyes adatok közül kizárólag a sportedzők nevét, fotóját és (ön)életrajzukat jeleníti meg.

 

 1. Adatkezelő nem folytat tevékenységet más tagállamban vagy harmadik országban, így ezen országokból érkező személyes adatok megadását nem teszi lehetővé.

 

 1. Az adatok forrása az érintett közlése illetőleg az adatkezelő jogos érdekeinek biztosítása – követeléseinek érvényesítése – céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján vesz át, fogad személyes adatokat hatóságoktól, mint harmadik személyektől.

 

Adatkezelő az érintett által megadott adatokat kizárólag papír alapon fogadja (jelentkezési lap, tagjegyzék, önkéntesi nyilvántartó lap stb.), elektronikus (internet) alapú adatgyűjtést az adatkezelő nem folytat, adatkezelő weboldalán regisztráció nincs.

 

 1. Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt, profilalkotást.

 

 1. Adatkezelő (a V/2 pontban foglalt kivétellel) nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit, a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat.

 

 1. Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni illetve adatvédelmi hatásvizsgálatot elvégezni az adatvédelmi szabályzat megalkotásának időpontjában.

 

VIII. ÉRINTETTI JOGOK

 

 1. Átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog

 

Adatkezelő jelen szabályzat megalkotásával és a szabályzatnak a I/3 pont szerinti helyen valamint a II/5 pont szerinti weboldalon  történő közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

 

Az érintett kérésére az adatkezelő szóbeli tájékoztatást is ad, feltéve, hogy más módon igazolásra került az érintett személyazonossága.

 

Adatkezelő elősegíti valamennyi érintetti jog gyakorlását.

 

Adatkezelő nem tagadhatja meg az érintetti jogok gyakorlása iránti kérelmeket, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, azonban legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a hivatkozott határidő további kettő hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, adatkezelő elektronikus úton adja meg a tájékoztatást, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (szabályzat IX. fejezet), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Adatkezelő a jelen (VIII.) fejezetben hivatkozott, érintett által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

 1. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A GDPR 12. cikk (6) bekezdése szerinti esetben ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 1. Adatkezelő által az érintett rendelkezésére bocsátott információk

 

Adatkezelő a személyes adatok – érintettől történő - megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

 1. az adatkezelő (és képviselője) megnevezése és elérhetőségei; (lásd II. fejezet)
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

(lásd III. és IV. fejezet)

 1. c) adatkezelő jogos érdekei (lásd IV. fejezet f) pont)

 

Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Az adatok továbbításáról, az adatkezelés esetleges címzettjeiről a VII/1. pont rendelkezik.

 

Adatkezelő a személyes adatok – érintettől történő - megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról (lásd VI. fejezet);
 2. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát;
 3. az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja (a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét valamint az eltérő jogalapon alapul adatkezelést);
 4. az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (szabályzat IX. fejezet);
 5. e) a személyes adat szolgáltatása jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul (telefonszám, kép- és/vagy videofelvétel, (ön)életrajz kivételével), a személyes adat szolgáltatás az adott jogviszony (tagsági, megbízási, sportszerződési, önkéntesi) létesítésének feltétele (kivéve: telefonszám,  kép- és/vagy videofelvétel, (ön)életrajz), elmaradásuk esetén az adott jogviszony nem jön létre.

    

 1. f) Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat.

 

 1. g) Adatkezelő a gyűjtésük céljától eltérő célból nem kíván végezni további adatkezelést a személyes adatokon.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintetti személyes adatok kategóriái;
 3. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 4. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 5. az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (IX. fejezet).

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelésnek nincs címzettje, az adatokat – a VII/1 pontban foglaltak kivételével - nem közli mással, nem továbbítja. Az adatokat az adatkezelő csak az érintettől gyűjti. Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt és profilalkotást. Ettől függetlenül az érintett ezen információkra is jogosult rákérdezni.

 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő díjat nem számít fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban (.doc, .xls, .pdf, .jpg) bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként rendelkezik.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. ha az érintettet tiltakozási jog illeti meg (lásd szabályzat VIII/9. pont) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére gyermektől került sor információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan.

 

Adatkezelő (a VII/1/e pont szerinti kivétellel) nem hozza nyilvánosságra a személyes adatot, így az adatokat kezelő adatkezelőkre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn. A  VII/1/e pont szerinti esetben az esetleges további adatkezelőket tájékoztatja a GDPR 17. cikk (2) bekezdés szerint.

 

A törlés iránti kérelmet az adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból tagadhatja meg.

 

A törlési kérelem esetén az adatkezelő beazonosítja az érintettet, figyelemmel arra, hogy a jogosulatlan kérésre történő törlés adatvédelmi incidenst eredményezhet.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek szerint korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen írásban tájékoztatja.

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő adatkezelésének nincs címzettje, így a címzettek tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség (GDPR 19. cikk) nem áll fenn. Az adatfeldolgozót (VII/1/a-b) adatkezelő tájékoztatja a valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról, amennyiben az olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet korábban adatkezelő adatfeldolgozó részére továbbított. 

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. (A formátumra a VIII/3. pont szerinti file formátumok az irányadóak, kivéve ha az érintett más formátumban kéri.)

 

Az adatkezelő adatkezelése nem automatizált módon történik, így az érintett más adatkezelő részére történő továbbítására vonatkozó jogosultsága nem áll fenn az előző bekezdés szerint megkapott adatok vonatkozásában.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintettet tiltakozási jog illeti meg, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelésnek az adatkezelő jogos érdekén kívül nincs más jogalapja az adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

A adatkezelő által személyes adatok kezelése nem történik közvetlen üzletszerzés érdekében.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Az „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontja alapján a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettre vagy érintettekre nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat:

 

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő (ha van) vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell az előző  bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a fentiekben hivatkozott magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek:

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az alábbi felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldal: https://www.naih.hu/

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, IX/1. pont szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

 1. Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Személyes adatot (a VII/1/e pont szerinti kivétellel) adatkezelő számítógépen nem tárol, mivel a VII/3 pontban kifejtettek alapján adatkezelő személyes adatot kizárólag papír alapon vesz át. A személyes adatot tartalmazó dokumentumokat az adatkezelő zárt helység zárt szekrényben őrzi székhelyén.

 

 1. NYILVÁNTARTÁSOK IRATMINTÁI

 

 1. Adatkezelés - Megszüntetési Nyilvántartás

 

Sorszám

Kérelem adatkezelőhöz történő beérkezésének időpontja

Érintett neve, azonosító adat

Kérelem tartalma

Adatkezelői intézkedés módja

Adatkezelői intézkedés ideje

Egyéb

1/2018

 

 

 

 

 

 

2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 1. Incidens Nyilvántartás

 

Sorszám

Incidens ideje

Incidens bekövetkezésének oka, körülményei

Érintettek köre, száma

Érintett Személyes adatok köre

Incidens bekövetkezésének hatása

Adatkezelői intézkedés megnevezése

Adatkezelői intézkedés ideje

Egyéb

Hatóság tájékoztatásának időpontja

1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Érintetti megkeresés nyilvántartása (kivéve megszüntetés iránti kérelmek)

 

Sorszám

Megkeresés adatkezelőhöz történő beérkezésének ideje

Érintett neve

Megkeresés tárgya

Intézkedés formája

Intézkedés kelte

Érintett esetleges reakciója a megtett intézkedésre

Érintetti reakció kelte

Egyéb

1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Adattovábbítási nyilvántartás adatfeldolgozó (könyvelő, ügyvéd) részére

Sorszám

Dátum

Könyvelő/ ügyvéd neve

Személyes adatok köre

Egyéb

1/2018

 

 

 

 

2/2018

 

 

 

 

 

 

Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásának időpontja: 2018.05.25.

 

WU DE HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET

adatkezelő képviseletében:

                                                                       

Kovács Eszter

elnök